Home

威斯敏斯特大学学期交流项目宣讲会

威斯敏斯特大学学期交流项目宣讲会

2022年03月2日

快速一览

主讲人:  
Ms. Lauren Mallon
Education Abroad Officer and Global, Recruitment and Admissions Director

会议形式:

  • 在线Zoom会议
  • 本在线宣讲会将以英语举行。


报名:
报名参会·请点击 https://iesabroad.zoom.us/webinar/register/WN_8gsgf5uyTLeOfYi7XtRdBg  
 

 

 

日期
日期:
2022年03月2日
时间:
18:00 - 19:00